HỖ TRỢ: 09.11.33.01.10

Cổng thông tin khách hàng

ĐỊNH NGHĨA

Cổng thông tin khách hàng là một tính năng đặc biệt hỗ trợ khách hàng V.I.P đặt hàng, quản lý đơn hàng và quản lý công nợ của họ một cách chủ động.

TÍNH NĂNG

  • Khách hàng được cấp user name và password.
  • Tạo đơn hàng trực tiếp từ hệ thống.
  • Quản lý đơn hàng và công nợ dễ dàng nhanh chóng.