HỖ TRỢ: 09.11.33.01.10

Lưu Trữ

Đây là mô đun con có khả năng kết nối với mô đun CRM.

Mô đun lưu trữ có nhiệm vụ lưu trữ toàn bộ dữ liệu của các khác hàng theo mọi định dạng.

Tùy thuộc vào tính chất đặc điểm khách hàng sẻ quyết định có cần sử dụng mô đun lưu trữ hay không.