HỖ TRỢ: 09.11.33.01.10

Đa chi nhánh

Khi doanh nghiệp của bạn không ngừng lớn mạnh thì việc mở rộng phát triển thêm nhiều chi nhánh mới là cấp thiết. Đi cùng đó là việc giám sát quản lý tài chính của các chi nhánh đó.

Mô đun đa chi nhánh giúp bạn theo dõi đầy đủ tất cả thông tin của chi nhánh mà mình quản lý từ khách hàng, tài chính, kho,...

Phân quyền giám sát rõ ràng cho các nhân viên dưới cấp.