HỖ TRỢ: 09.11.33.01.10

Phiếu nhắc nợ

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Phiếu nhắc nợ được dùng để thiết lập gửi thông báo nhắc nợ khách hàng tự động bằng email.

TÍNH NĂNG

  • Gửi mail nhắc nợ quá hạn tự động
  • Tính lãi suất phạt trả chậm tự động
  • Tính phí phạt trả chậm