HỖ TRỢ: 09.11.33.01.10

Workflow

Định nghĩa

Đây là một trong những mô đun có tính năng độc đáo và mạnh mẽ nhất của Robocrm. Workflow được chúng tôi định nghĩa nôm na là "tạo luồng công việc tự động". Mô đun workflow được hoạt động theo nguyên tắc sau. Hễ khi có một sự kiện xảy ra thì workflow sẽ kích hoạt một hoặc nhiều sự kiện khác xảy ra. 

Vì vậy mô đun workflow có thể phối hợp với các mô đun sms hay email marketing để tạo thành các quy trình luồng công việc sales, marketing và chăm sóc khách hàng hoàn toàn tự động.

Tính năng

 

  • kích hoạt gửi sms tự động
  • kích hoạt gửi emai tự động
  • kích hoạt tạo lịch làm việc tự động
  • tính các chỉ số KPI tự động